Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen

Arbeidet med Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen er underveis. Nedenfor kan du lese kortversjonen av strategiplanen som er under utarbeidelse. Den er ikke vedtatt enda.

TAGLINE:

 Vesterålen kultursamarbeid- Grenseløs bevegelse

 Vesterålen Cultural Cooperation- Boundless movements

VERDIER:
Grenseløs, raus og skapende - tror på å viske ut grenser, samle folk og gi rom for nye og særegne ideer.

VISJON:
Grenseløse Vesterålen- raus og skapende!

OPPDRAG:
Vesterålen Kultursamarbeid- en sentral koblingsboks for mennesker og grenseløs kreativitet.

Fokusområder:

 1. Koblingsboks- møteplasser, folk, ideer og prosjekter
 2. Unge voksne og ung kultur
 3. Kvalitet og kompetanse
 4. Nettverk og kulturutveksling

FOKUSOMRÅDER

Vesterålen Kultursamarbeid skal fokusere på ung og ny kultur, og kreativ virksomhet som arena for eksperimentering, utvikling, og profesjonalisering på tvers av målgrupper, uttrykksformer, og forutsetninger. Vår felles strategi er grunnlaget for de årlige handlingsprogrammene for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Handlingsprogrammet behandles i kultursjefkollegiet, og vedtas endelig av Vesterålen kulturutvalg. 

1. Koblingsboks-møteplasser, folk, ideer og prosjekter 

 • Kultur som en naturlig arena for bredde og mangfold
 • Styrke kontakt mellom kulturaktører og flerkulturelle miljøer
 • Skape arenaer for samhandling mellom offentlig og privat kultursektor, og det frivillige kulturlivet
 • Senke terskelen for deltakelse i kultur- og friluftsaktiviteter

2. Unge Voksne og ung kultur

 • Videreutvikle arenaer for unge med fokus på nye media og kreativ teknologi 
 • Styrke og videreutvikle kulturskoletilbudet 
 • Sikre medvirkning og ansvarliggjøring av unge i regionale kulturprosjekter

3. Kvalitet og kompetanse 

 • Formidle kunst og kultur på nye plattformer 
 • Styrke kulturkompetansen og nettverket i Vesterålen 

 4. Nettverk og kulturutveksling

 • Initiere internasjonale kulturprosjekter for erfaringsdeling og utvikling av kulturutøvere og kulturarbeidere i Vesterålen 
 • Etablere et internasjonalt nettverk som kan inspirere til kreativitet og nyskapning 
 • Styrke kulturkompetansen og nettverket i Vesterålen

MÅLGRUPPER
Vesterålen Kultursamarbeid har alle regionens innbyggere som målgruppe, men ønsker å sette spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne de neste 5 år, for å sikre rekruttering og tilvekst av kompetanse for fremtidens Vesterålen. Hvert sted skal dyrke sine styrker og kvaliteter sammen med innbyggerne som medvirker til stedsutvikling.  

Vesterålen Kultursamarbeid har et regionalt og internasjonalt perspektiv. Vesterålen skal være åpen og tilgjengelig for verden. Vi skal tilrettelegge for arenaer og møteplasser hvor flest mulig mennesker kan bli aktivisert, finne sitt potensial; for å utvikle seg selv og verden; for å utfordre, inspirere og skape noe sammen med andre. 

Prosjekter og satsninger 2022-2025 i regi av Vesterålen Kultursamarbeid: 

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen (MUSAM)
Kulturskolesamarbeidet inngår som del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. Kulturskolesamarbeidet arbeider med saker som den enkelte kulturskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs. inngår også i faggruppen. 

Biblioteksamarbeidet i Vesterålen.
Bibliotekssamarbeidet skal arbeidets inn som en del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. Bibliotekssamarbeidet skal arbeide med saker som det enkelte bibliotek eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Biblioteksjefene og medarbeiderne utgjør en faggruppe til støtte for regional koordinator. 

Laterna Magica- Filmfestival og talentutvikling- Filmsatsing med fokus på unge mennesker i hele Vesterålen. Laterna magica arrangerer en rekke kurs og workshops med fokus på å lage film, kreativ teknologi. Resultatene feires gjennom en felles filmfest og fokus på film hvert år i november. Laterna Magica har inngått samarbeid med Vesterålen filmklubb for å arrangere en egen visningsfestival med fokus på å vise kvalitetsfilm i hele Vesterålen hvert år i november.   

Kirkeveier og Kirkejubileum- 200år med pilgrimsvandring til kirkene i Vesterålen-
Markere Hadsel kirkes 200 års jubileum frem mot 8. august 2024.
Bø kirke har 200 års jubileum 1. august 2024.
Finne historier om hva som skjedde til og fra kirkelederne- få dokumentert fortellinger, merke løypene og skape nye narrative både fysiske og digitale opplevelser for store og små. 

Kulturkalender
Utvikle ny plattform for formidling av Vesterålens mangfoldige kulturtilbud sammen med Visit Vesterålen. 

Besøksforvaltning- Vern og utvikling
Revitalisering, vern og utvikling av viktige kulturskatter i Vesterålen. I samarbeid med Visit Vesterålen og Vesterålen Friluftsråd. 

Prosjekter:
Kirkeveier
Fotefar mot nord
Skulpturlandskap Nordland
Telltur

AiR Vesteraalen:
AIR Vesteraalen er en kunstnerresidensordning for hele Vesterålen over fire år, med inntil 15 kunstnere/gjester pr år. Dette 4-årige prosjektet skal utvikle 5 ulike arenaer i én region gjennom et tverrfaglig residensprogram som skal synliggjøre hvert sted og samtidig bidra til et felles kunstnerisk løft for hele regionen. Det blir to utlysningsrunder på fire år. Fem steder mottar inntil tre kunstnere to ganger pr utlysningsrunden, for å bygge relasjoner og for å sikre et godt gjennomarbeidet resultat med langsiktige ringvirkninger.

Hvert sted utvikler sitt eget konsept, og prosjektet sikrer og styrker aktivitet og kvalitet: 

Art Urban spaces: Den blå byen ved sundet, Sortland
Art Coastal culture: Det gamle fiskeværet Nyksund, Øksnes
Art Nature: Friluftsgalleriet i Bø
Art Technology Lab: Andøy Space, Bleik
Art Science Lab: Neptun, Melbu

VESTERÅLEN HUB:
Gjennom en 3-årig satsing med både frittstående kurs og workshops, og lengre kompetanseprogrammer, ønsker vi å dyrke fram en positiv innovasjonskultur innen kreativ teknolog i Vesterålen. Vi ønsker å etablere en hub for næringsliv, offentlige virksomheter og unge mennesker som søker bredere forståelse for menneskers teknologi og mediebruk, med fokus på medvirkning, produksjon, innovasjon og eksponering av kultur og kreativ virksomhet.

 Målgruppe: 

 • Unge mennesker i Vesterålen fra 13 år og oppover
 • Unge med teknologisk interesse og kompetanse
 • Unge som aspirerer til en karriere innen nye media og kreativ teknologi
 • Unge semi-profesjonelle utviklere
 • Profesjonelle innen teknologi, spill, design som kobles med amatører/semi-profesjonell

 Stikkord:

 • Ung målgruppe
 • Teknologiutvikling
 • Eksperimentering/utforsking/protoptyping
 • Kritisk tenking
 • Industri 4.0
 • Globalt marked

Vesterålens Digitale Slektsdatabase
Slekt og slekters gang er et tema som opptar mange i Vesterålen, og gjennom et stort arbeid og mye tid har det blitt laget bygdebøker i mange av Vesterålens kommuner. Bygdebøkene er laget basert på data strukturert i databasefiler, og Vesterålen kultursamarbeid ønsker nå å ta i bruk disse filene for å forbedre formidlingen av slektsinformasjon til befolkningen i Vesterålen. 

Ved overgangen til en slags digital bygdebok for Vesterålen vil informasjonen være lettere tilgjengelig, og samtidig bli mulig å ivareta og vedlikeholde for kommunene. All informasjonen ligger i dag i et gammelt databasesystem som få har kompetanse på, og derfor er det viktig for dette prosjektet å få dataene over i en moderne databaseløsning som det er enklere å finne kompetanse på. 

SESONGENE – ÅRETS PULS 2024
For å få kreativiteten i gang har vi delt året opp i ulike sesongen. Under Grenseløs workshopen 22. juni 2020 ble deltakerne delt inn i 5 grupper og invitert til å diskutere mulighetsrommet som ligger innenfor våre 5 sesongen. Temaene og sesongene er nært koblet opp med sesongene som beskrives i søknaden til kulturhovedstadsprosjektet. Les mer om disse og laste ned søknaden her: https://bodo.kommune.no/les/ECC/ 

Her følger en oppsummering av sesongene og årets puls hvor kulturprosjekter fra hele Vesterålen kan frontes sammen:

SESONG 1: Sola og skreien kommer (JANUAR-MARS)

SESONG 2: Vår og optimisme (APRIL-MAI)

SESONG 3: Midtsommer og galskap (JUNI-JULI)

SESONG 4: Høstløv og matauk (AUGUST-SEPT)

SESONG 5: Mørket og stjerneskudd (OKTOBER-DESEMBER)

 

 


  

 


  

  

 

Laterna Magica 2021
Filmverksteder senhøst 2021
Laterna Magica 2021
Laterna Magica 2021
Laterna Magica 2021
Laterna Magica 2021
Laterna Magica 2021
Laterna Magica 2021
Elvelangs høsten 2021
Elvelangs høsten 2021
Elvelangs høsten 2021
Elvelangs høsten 2021