Internasjonalt kultursamarbeid

Kultursamarbeidet i Vesterålen har hatt et internasjonalt kultursamarbeid med Øst-Island siden 2004. I 2007 ble Donegal i Irland med i samarbeidet, og vi fikk en kulturell triangel mellom tre ytterkanter i det nordlige Atlanterhavet. Siden starten har det vært over 100 utvekslinger og felles arrangement.

Bakgrunn
I begynnelsen av det nye tusenåret arrangerte Kultursamarbeidet en større vesterålsmarkering og en kulturkonferanse i Nordens hus i Reykjavik med bistand fra vår ambassade der, og i kontakt med det islandske kulturdepartementet. Golfstrømmen ble brukt som sammenbindende inspirasjonskilde. Dette førte til at det ble etablert en kulturutvekslingsavtale mellom Øst-Island og Vesterålen. Noen år senere kom også Donegal i det nordvestlige Irland med. Det er nå etablert et kulturelt triangel mellom tre ytterkanter i det nordlige Atlanterhavet.

Det har vært gjennomført en rekke utvekslinger med kunstnere, andre kulturarbeidere, ungdom og politikere. Fra oktober 2011 til og med desember 2014 var en egen prosjektleder ansatt i 50 % stilling, som hadde som mål å forankre det internasjonale kultursamarbeidet. Prosjektet ble kalt «Kulturkontakt Vesterålen – internasjonalt samarbeid», og ble ledet av Erik Bugge. Det internasjonale samarbeidet har i de andre periodene vært organisert under daglig leders arbeidsoppgaver. 

Bindende samarbeidsavtale
I 2014 inngikk Kultursamarbeidet en kulturavtale med Øst-Island og Donegal i Irland for 2015-2017. Samarbeidet skal bygge på prioriteringer innenfor det regionale kultursamarbeid i hver region. Avtalen har som mål å legge til rette for utveksling for kunstnere, kulturarbeidere, kreative unge og kulturorganisasjoner. Økonomisk forutsettes det at man kan få til samarbeid innen for eksisterende budsjettramme i regionene.

10-års markering
I 2014 markerte vi 10 års samarbeid i Nordens Hus i Reykjavik. Markeringen inneholdt en utstilling, konsert og en kulturkonferanse. En delegasjon med kulturadministratorer og kulturpolitikere fra Vesterålen deltok.

Hvilke samarbeidsprosjekter vi har hatt med Øst-Island og Donegal har variert litt fra år til år. Imidlertid har vi hatt fast et reise- og arbeidsstipend til Øst-Island for kulturarbeider/kunstner fra Vesterålen hvert år. Både i 2015 og 2016 har vi hatt samarbeid innen for musikkfeltet. Vi har samarbeidet med The Henry Girls fra Donegal, hvor de har vært i Vesterålen og jobbet med musikere fra regionene. Året etter dro våre musikere på gjenvisit til Donegal. Det har i tillegg vært representanter fra kultursjefskollegiet og kulturutvalget både i Donegal og på Øst-Island. I 2016 innledet vi samarbeid med landskapsteateret LUXe fra Donegal, som fortsatte i 2017 og 2018 gjennom prosjektet Between the Waters.

 

Rytmefôr i Vesterålen
Markering av 10 års samarbeid i Nordens Hus, Reykjavik 2014
The Henry Girls fra Donegal
LUXe sin innstallasjon på Elvelangs og bekk-i-mellom 2016
Jørn Aune
Konsert i Donegal med musikere fra Vesterålen og Donegal