Kunst og kulturstrøm Vesterålen

Installasjonen RÆK III på yttersida av Vesterålen gir et godt bilde på hvordan elementer fra Kulturløft Golfstrømmen ønskes videreført i Kunst og kulturstrøm Vesterålen: Rækved fra havstrømmene – en lavastein fra sagaøya – kunstnerisk idé og kraft – mange dugnadstimer for lokalbefolkningen!

Det lokale og det globale

Tanken bak prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen er å gjøre kunst og kultur til et bærende element i samfunnsutviklingen. Som under kulturløftet skal Golfstrømmen være en sentral metafor og inspirasjonskilde, dette milde kjærtegnet fra Mexico som binder store kontinenter og små øygrupper sammen i et globalt fellesskap.

Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde
Prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen følger opp Kulturløft Golfstrømmen som kommunene i Vesterålen har samarbeidet om siden tusenårsskiftet. Lokale mannskapere er pådrivere for å løfte fram kunsten og kulturen som vekstkrefter i egen kommune. Samtidig deltar de i et regionalt samarbeid i nær kontakt med de andre mannskapene. Golfstrømmen er fortsatt en sentral metafor og inspirasjonskilde. Den stryker seg nærmere land
langs yttersida av Vesterålen enn noe annet sted i Norge og danner det klimatiske grunnlaget for kystkulturen og næringslivet vårt. Dette milde kjærtegnet fra Mexico langs vår kalde kyst binder oss sammen i et globalt fellesskap.

Offensiv kultursatsing
Prosjektet startet opp ved årsskiftet 2006 og har som ambisjon å videreføre og videreutvikle de mest vellykkede delene av det regionale prosjektet Kulturløft Golfstrømmen som startet ved tusenårsskiftet. Vesterålen kulturutvalg har ansvar for koordineringen og større regionale tiltak. Det gjelder Tilbakestrøm og den internasjonale satsingen, mens de kommunale komiteene eller mannskapene har ansvar for å løfte fram kunsten og kulturen i egne kommuner.

Handlinger i kommunene
Hovedaktørene i prosjektet er de kommunale foraene for kunst og kultur, og kulturkontorene.
Oppgavene til kunst- og kulturforaene kan oppsummeres slik:

  • Å være et idéforum for kunst- og kulturutvikling i kommunen
  • Å bidra til at kommunen satser offensivt på kultursektoren i perioden 2006 – 2010 gjennom å komme med konkrete innspill til politisk nivå
  • Å arrangere et møte for frivillige organisasjoner, kulturinteresserte enkeltpersoner og kommunale kulturaktører en gang i året, både for å få innspill og å skape allianser
  • Å delta på 1 – 2 årlige regionale samlinger med de øvrige kunst- og kulturforaene for å utveksle erfaringer, diskutere samarbeidsprosjekter og få ny kunnskap
  • Å ha ansvaret for minst ett større prosjekt pr. år i form av kulturdager eller en serie kulturelle arrangementer av høg kvalitet som er ledd i prosjektet
  • Å invitere nabomannskaper fra hele Vesterålen til åpning eller minst en forestilling under større arrangementer som er ledd i prosjektet. Det bør være mulig å møtes etterpå
  • Å utarbeide årlige arbeids- og tiltaksplaner for prioriterte oppgaver og årlig rapportere til det politiske utvalget (hovedutvalg) som har ansvar for kultur i kommunen

Organisering
Prosjektet er organisert etter «mannskapsmodellen». Hvert mannskap består av representanter for frivillig kulturliv, frivillige organisasjoner, næringsliv, skoleungdom, politikere og kulturansatte. Mannskapet ledes av en kyndig høvedsmann. Selv om kulturkontoret er sekretariat, må hver enkelt deltaker være villig til å ta et skippertak for gjennomføring av prioriterte arrangementer.

Erfaringsutveksling
Regionalt arrangeres 1 – 2 «mannskapssamlinger» der alle de kommunale mannskapene deltar. Det legges vekt på erfarings- og kunnskapsutveksling. Et kulturfaglig hovedtema vil stå i fokus. Møtet kan fungere som et Vesterålen kulturforum og kanskje utvikle seg til fast arena for regional kulturutvikling.

Kulturavtale
Prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen inngår i en kulturavtale mellom Nordland fylkeskommune og Vesterålen kulturutvalg som ble inngått i 2007.

Avsluttet
Prosjektet Kunst- og kulturstrøm Vesterålen ble avsluttet i 2014.
Noen av de mest vellykkede delene er imidlertid videreført; slik som f.eks. Tilbakestrøm og det internasjonale kultursamarbeidet.

Alf Oxem