Vesterålen Hub

Vesterålen Hub - Prosjekt for nye media og kreativ teknologi.

Besøk vår hjemmeside!

Mulighetsrommet
Teknologien er en av de største drivkreftene i dagens samfunnsutvikling. Ny teknologi gir både nye muligheter og nye utfordringer som vi som samfunnsborgere må ta inn over oss. Unge mennesker vokser opp som drivere og konsumenter i denne utviklingen. Bevissthet og forståelse for disse prosessene er avgjørende for å sikre ny innovasjon og positiv samfunnsutvikling i fremtiden. Kultursamarbeidet i Vesterålen satser nå på teknologi som både et verktøy for kulturproduksjon og formidling, og som plattform for uttrykk og samhandling blandt ungdom og unge voksne. 

Gjennom en 3-årig satsing med både frittstående kurs og workshops, og lengre kompetanseprogrammer, ønsker vi å dyrke fram en positiv innovasjonskultur innen kreativ teknolog i Vesterålen. Vi ønsker å etablere en hub for næringsliv, offentlige virksomheter og unge mennesker som søker bredere forståelse for menneskers teknologi og mediebruk, med fokus på medvirkning, produksjon, innovasjon og eksponering av kultur og kreativ virksomhet. 

Ny teknologi legger premisset for hvordan lokalt næringsliv skal kunne være konkurransedyktig i et globalt marked, komplekse samfunnsoppgaver kan administreres enklere og offentlig sektor kan moderniseres. Kunnskap om ny teknologi kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer og skape økt næringsutvikling og nye arbeidsplasser, samt bidra til å knytte verden tettere sammen. I lys av koronakrisen vi nå er inne i, ser vi hvordan ny teknologi rulles ut i stor fart, lovverket endres for å tilpasses nye behov. Økt bevissthet og forståelse av konsekvensene av de valgene vi tar om bruken av ny teknologi er avgjørende for hvordan fremtidens samfunn blir seende ut. Fremtidens ledere og arbeidstakere trenger sterk digital basiskunnskap for å forstå og hente ut de positive mulighetene teknologien gir.  

Kultursamarbeidet i Vesterålen vil med prosjektet fokusere på teknologi som både et verktøy for kultur-produksjon og formidling. Samt som plattform for eksponering og samhandling på kulturfeltet. Kultur er en viktig samfunnsdriver og vi har tro på at vi gjennom kulturelle prosjekter rettet mot en ung målgruppe vil kunne bygge kompetanse blant unge som del av et fritidstilbud samtidig som vi knytter dem til lokalt næringsliv og offentlige virksomheter som vil ha stadig økende bruk for digital kompetanse. På denne måten sikrer vi økt bolyst gjennom et meningsfullt og tidsriktig fritidstilbud samtidig som legger grunnlag for rekruttering av fremtidige arbeidstakere på sikt.  

 Målgruppe:

 • Unge mennesker i Vesterålen fra 13 år og oppover
 • Unge med teknologisk interesse og kompetanse
 • Unge som aspirerer til en karriere innen nye media og kreativ teknologi
 • Unge semi-profesjonelle utviklere
 • Profesjonelle innen teknologi, spill, design som kobles med amatører/semi-profesjonell

 Sikkord:

 • Ung målgruppe
 • Teknologiutvikling
 • Eksperimentering/utforsking/protoptyping
 • Kritisk tenking
 • Industri 4.0
 • Globalt marked